Tek Zaman Tüketim Bedeli
Toplam tüketim miktarı üzerinden (T0); tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılarak belirlenen bedeldir.
Gündüz Tüketim Bedeli
Elektrik kullanımında 06.00-17.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.
Puant Tüketim Bedeli
Elektrik kullanımında 17.00-22.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.
Gece Tüketim Bedeli
Elektrik kullanımında 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüketimin ilgili birim fiyat ile çarpılarak oluşan bedeldir.
Ek Aktif kWh Tüketim Bedeli
Herhangi bir sebep ile müşteriye sonradan tahakkuk ettirilen tüketimin bedelidir.
Trafo Boşta Kaybı Bedeli
Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden trafo etiket değeri doğrultusunda; EPDK kayıp katsayıları hesaplama metodolojisi kullanılarak hesaplanan bedeldir.
Ek Trafo Boşta Kaybı Bedeli
(+/-) TL Tutar
Herhangi bir sebep ile müşteriye sonradan tahakkuk ettirilen bedeldir.
İletim Bedeli
Yüksek gerilim şebekesinin işletilmesine yönelik ihtiyaç duyulan işçilik, bakım, onarım, malzeme gibi işletme maliyetleri ile üretilen elektriğin iletilebilmesi için tesis edilmiş olan indirici merkezler, hatlar ve tamamlayıcı tesislerin inşası için yapılan yatırımların amortisman/itfa ve finansman maliyetleridir.
Dağıtım Bedeli
Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elekrrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.
PSH Sayaç Okuma Bedeli
Tüketilen elektrik enerjisinin belirlenmesi için elektrik sayacı üzerinde yapılan endeks tespitine yönelik hizmet bedelidir.
Güç Bedeli
Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
Ek Güç Bedeli
Müşterinin anlaşma yaptığı gücün değişmesi nedeniyle +/- tahakkuk ettirilen tüketim veya TL cinsinden bedeldir.
Güç Aşımı Bedeli
Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
Ek Güç Aşımı Bedeli
Müşterinin sözleşme gücünün aşıldığının veya aşılmadığının sonradan tespit edilmesi halinde tahakkuk ettirilen bedeldir.
Reaktif Enerji Bedeli
Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için 11 inci maddede reaktif enerjiye ilişkin olarak belirtilen sınırların aşılması halinde ve bu Usul Esaslarda belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.
Ek Reaktif Bedeli
Müşterinin tabi olduğu reaktif oranları doğrultusunda reaktif tüketimin sonradan tespit edilmesi halinde müşteriye +/- tahakkuk ettirilen bedeldir.
Borçtan K/B Bedeli
Müşterinin borcundan dolayı enerji kesim açma işlemleri için ve abonelik devir işlemlerinde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan bedeldir.
Kayıp/Kaçak Bedeli
Elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bedeldir.
Perakende Satış Hizmeti Bedeli
Görevli tedarik şirketleri tarafından elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verilen hizmetlerin bedelidir.
Gecikme Zammı Bedeli
Faturanın son ödeme tarihinden sonraki bir tarihte ödenmesi sonucu müşteriden alınan faiz bedelidir.
Dağıtım Bağlantı Bedeli
Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ve bağlantı talebinin dağıtım sistemine uygun olması durumunda; yapılan bağlantıya tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları, bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir ve müşteriden 1 defaya mahsus olmak üzere alınır.
Per. Abon. K/B Bedeli
Müşterinin borç haricinde enerjisini kestirmek istemesi durumunda tahakkuk ettirilen bedeldir.
Enerji Fonu
Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir.
TRT Payı
TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif enerji bedelinin üzerinden %2 oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji bedelinin toplamı üzerinden hesaplanan ve tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.
KDV
Enerji tüketimi, sistem kullanım, diğer, vergi ve fonlardaki tüm bedeller üzerinden hesaplanan vergi bedelidir.
Muhtelif Mahsup
Müşterinin TL olarak iade alacağının oluşan faturasından düşülen bedelidir.
Önceki Dönem Yuvarlama Farkı
Önceki dönemde kuruş hanesini +/- yuvarlanması sonucu oluşan tutarın bir sonraki faturada göründüğü alandır.
Yuvarlama Farkı
Faturadaki kuruş hanesinin 5’in üstünde olması halinde yukarı; 5’in altında olması halinde aşağıdaki tutara eşitlenmesidir.
Damga Vergisi
Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir ve resmi kurumlardan alınmamaktadır. Resmi kurumlarda damga vergisi alanında alınmayan vergi oranı eksi bedel olarak belirtilmektedir.